โครงการระดมสมาชิก

สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ไดัก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นจุดรวมของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่สนใจวิชาปรัชญาและศาสนา ให้มาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านนี้

ตลอดเวลา 23 ปีที่ก่อตั้งสมาคมอย่างเป็นทางการมา สมาคมฯก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากมวลสมาชิกมาโดยตลอด เราเคยมีสมาชิกของสมาคม ที่ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการเกือบ 200 คน โดยส่วนใหญ่เป็นอาจารย์สาขาปรัชญาและศาสนาที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ

แต่ในระยะหลังมานี้ พบว่าผู้ที่มาร่วมกิจกรรมของสมาคม ยังไม่ได้สมัครสมาชิกอย่างเป็นทางการตามข้อบังคับ ทั้งนี้เนื่องจากการสมัครเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ ต้องเสียค่าสมาชิก ครั้งแรก 300 บาท ครั้งต่อๆไปปีละ 200 บาท ผู้บริหารของสมาคมก็ได้ผ่อนผันเรื่อยมา เมื่อมีเสียงเรียกร้องว่าขอเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมโดยไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิก สถานการณ์เช่นนี้ทำให้เมื่อเวลาผ่านไปหลายๆปี สมาชิกที่มีอยู่ก็เริ่มแก่ตัวลง หลายท่านเกษียณอายุไปแล้ว หลายท่านก็ติดตามไม่ได้ ทำให้สมาคมไม่ได้เก็บค่าสมาชิก อันเป็นรายได้หลักของสมาคมมาหลายปีแล้ว

คณะกรรมการบริหารของสมาคม จึงเห็นว่า ควรจัดทำโครงการระดมสมาชิกขึ้นมาใหม่ เพื่อทำทะเบียนสมาชิกให้เป็นตามจริง และให้สมาชิกได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมกับสมาคมได้อย่างเต็มที่

สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกของสมาคมฯ มีเขียนไว้ในข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ 12 ดังต่อไปนี้ (รวมถึงหน้าที่ด้วย):

ข้อ 12. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

12.1) มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
12.2) มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
12.3) มีสิทธิได้รับสวัสดิ์การต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
12.4) มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
12.5) สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง
12.6) มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
12.7) มีสิทธิเข้าชื่อรวมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
12.8) มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
12.9) มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
12.10) มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม
12.11) มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
12.12) มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
12.13) มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ฟังการอภิปรายหรือปาฐกถาและร่วมในการสัมมนาหรือการประชุมทางวิชาการที่สมาคมจัดขึ้น
12.14) มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ อภิปรายในปัญหาหรือญัตติใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมาคม
12.15) เฉพาะสมาชิกสามัญ มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของสมาคม
12.16) มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคม ไต่ถามหรือขอดูหลักฐานและบัญชีการเงินต่างๆ ของสมาคม
12.17) มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนของสมาคมไปร่วมประชุมทางวิชาการ ตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมเห็นชอบและอนุมัติ
12.18) มีสิทธิได้รับเอกสารทางวิชาการของสมาคมและบริการอื่นๆ ที่สมาคมอำนวยให้

จะเห็นได้ว่าเฉพาะสิทธิอย่างเดียว ไม่รวมหน้าที่ มีถึง 13 ข้อ และอยากเรียนว่า สิทธิที่สำคัญที่สุดของสมาชิก ได้แก่ข้อ 12.5 ที่บอกว่าสมาชิกมีสิทธิเสนอตัวเข้าไปเป็นกรรมการของสมาคม และมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกด้วยกันเข้าไปเป็นกรรมการสมาคม

อันนี้สำคัญที่สุดครับ เพราะในรอบหลายปีที่ผ่านมา ทะเบียนสมาชิกของสมาคมได้เกิดปัญหาดังที่กล่าวมา ทำให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ของสมาคมได้ ทำให้ชุดที่ผมเป็นนายกอยู่นี้ รักษาการมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ยิ่งเกิดสถานการณ์โควิด ยิ่งทำให้กิจกรรมต่างๆชะงักไปเป็นอันมาก ดังนั้นเมื่อผ่านพ้นสถานการณ์โควิดมา ก็สมควรที่จะระดมสมาชิกกันใหม่ เพื่อที่จะได้เลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ แล้วกรรมการก็เลือกกันเองว่าใครเป็นนายก ใครเป็นอุปนายก ฯลฯ ตามข้อบังคับ

จึงอยากเรียนเชิญให้ทุกท่านในวงการปรัชญา หรือที่สนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคม สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับ โดยกรอกแบบฟอร์มที่อยู่ในเว็บของสมาคม ไปที่ http://www.parst.or.th/ แล้วคลิกที่ลิงค์ “สมัครสมาชิก” แล้วกรอกแบบฟอร์มในนั้นพร้อมจ่ายค่าลงทะเบียนแรกเข้ากับค่าบำรุงสมาชิก รวมกันเป็น 300 บาท หรือถ้าใครอยากเป็นสมาชิกตลอดชีพ ก็จ่าย 5,000 บาท แล้วสำหรับสมาชิกสามัญกับสมทบ (ที่ไม่ใช่ตลอดชีพ) ปีต่อๆไปก็จ่ายค่าสมาชิก ปีละ 200 บาท

ขอบคุณมากๆครับ

โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
นายกสมาคม

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.